Årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Välkommen till Sofia Gymnastikförenings årsmöte!

Publicerat 220821, uppdaterat 220921.

Tid: Onsdag den 28 september kl. 19:30 

Plats: Även i år hålls årsmötet digitalt via Zoom. Här hittar du länken till mötet. 

När du tryckt på länken öppnas programmet Zoom, där du behöver godkänna datorns åtkomst till mikrofon och kamera för att kunna delta. Du kommer hamna i ett väntrum tills mötet startar.

Motioner från medlemmar ska vara inskickade till styrelsen senast den 31 augusti. Skicka in eventuella motioner till ordforande@sofiagf.se

Rösträtt har medlem som betalat medlemsavgift och som under året fyllt 12 år.

Dagordning

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av inkomna motioner.
 12. Val av (se valberedningens förslag): 
  • föreningens ordförande för en tid av ett år
  • övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år, samt kompletteringsval
  • två revisorer jämte en suppleant för en tid av ett år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta)
  • Två ledamöter jämte en suppleant i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
 13. Övriga frågor.

Möteshandlingar

Varmt välkomna!

Styrelsen i Sofia Gymnastikförening